Regulamin

Regulamin świadczenia usług droga elektroniczną sklepu internetowego www.sklep.lorigine.pl (dalej w treści zwany „Regulaminem”).

I. Postanowienia ogólne.

1.1. Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym www.sklep.lorigine.pl (dalej w treści „Sklep internetowy”, „Sklep”).

1.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 poz. 1422).

1.3. Sklep internetowy prowadzony jest przez Change Look S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 35 lok. 2, 00-519 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000559571, NIP 7010486605, kapitał zakładowy 105 000 (sto pięć tysięcy) złotych wpłacony w całości (Podmiot prowadzący Sklep internetowy).

1.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta użytkownika w ramach Sklepu internetowego,

b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach Sklepu internetowego,

c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną zamówień w ramach Sklepu internetowego,

d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego,

e) politykę prywatności sklepu.

1.5. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) przeglądarka internetowa - Internet Explorer w wersji 2005 lub nowszej lub urządzeniach mobilnych.

1.6. W celu korzystania ze Sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do komputera lub innego urządzenia końcowego, z dostępem do sieci Internet.

1.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa możliwość świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego może zostać ograniczona do osób, które ukończyły 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni za pośrednictwem komunikatu na stronie Sklepu internetowego.

1.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu internetowego. Regulamin można wydrukować lub pobrać w wersji elektronicznej.

1.9. Informacje o dostępnych Towarach podane są na stronach Sklepu, w szczególności podane zostały ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny. Powyższe dane stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

II. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego.

2.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja Klienta.

2.2. Rejestracja następuje poprzez zaakceptowanie formularza rejestracyjnego Sklepu i prawidłowe, zgodne ze stanem rzeczywistym wypełnienie obowiązkowych pól.

2.3. Warunkiem poprawnej rejestracji jest wyrażenie zgody na treść niniejszego Regulaminu oraz podanie swoich danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

2.4. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu Klient może zostać ograniczony w dostępie do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym. Ograniczenie w dostępie/pozbawienie dostępu do zasobów Sklepu może nastąpić gdy, Klient:

a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich, w tym w sytuacji określonej w pkt 1.7.

b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez właściciela Sklepu za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub naruszające prawa innych użytkowników lub właściciela Sklepu internetowego.

2.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody właściciela Sklepu internetowego.

2.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

2.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów,

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium RP i UE prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

III. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży.

3.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego Klient powinien połączyć się ze stronę internetową www.sklep.lorigine.pl, dokonać wyboru produktów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane komunikaty oraz informacje na stronie.

3.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

3.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

3.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia,

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c) wybranej metody płatności,

d) wybranego sposobu dostawy,

e) czasu dostawy,

3.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

3.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z prowadzącym Sklep Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

3.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną " Potwierdzenie zamówienia" wraz z numerem zamówienia. Wiadomość e-mail o której mowa w zdaniu poprzednim potwierdza złożenie Zamówienia przez Klienta.

3.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

3.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

IV. Dostawa.

4.1. Dostawa Towarów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

4.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską lub pocztą lub paczkomaty Inpost lub przez odbiór osobisty. Koszty dostawy Zamówienia znajdują się pod tym adresem. Koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

4.3. Termin realizacji dostawy wynosi od 3 do 5 dni roboczych w zależności od wyboru opcji dostawy licząc od dnia opłacenia przez Klienta Zamówienia.

4.4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.sklep.lorigine.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

4.5. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia lub specyfikacji Zamówienia lub paragonu lub faktury VAT. V. Ceny i metody płatności.

V. Płatności

5.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.

5.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a) za pomocą usługi płatności online. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

b) płatnością w systemie payU.

5.3 Honorowane karty płatnicze

* Visa
* Visa Electron
* MasterCard
* MasterCard Electronic
* Maestro

5.4. Przy płatnościach kartą czas realizacji zamówienia musi być
wskazany od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.

VI. Prawo odstąpienia od umowy.

6.1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

6.2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, korzystając z gotowego formularza odstąpienia od umowy lub w innej formie np. przez pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną. Pismo należy zaadresować na adres wskazany w ust. 1.1 Regulaminu.

6.3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Skutki odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności zostanie dokonany takim samym sposobem płatności w jaki otrzymaliśmy zapłatę; w przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego. W każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

VII. Polityka prywatności

7.1. Administratorem danych osobowych jest Change Look S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 35 lok. 2, 00-519 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorcąw Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000559571, NIP 7010486605, kapitał zakładowy 105 000 (sto pięć tysięcy) złotych wpłacony w całości.

7.2. Change Look S.A. z siedzibą w Warszawie w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników Sklepu internetowego.

7.3. Państwa dane osobowe są przetwarzane dla celów rejestracji, realizacji zamówień, dostarczenia zamówionych towarów, ich aktualizacji i informacji o statusie i terminie dostawy, płatności, komunikacji, rozpatrywania ewentualnych reklamacji i obsóugi pozostałych procesów posprzedażowych, optymalizacji działania systemu oraz dostosowywania ofert do indywidualnych potrzeb.

7.4. W każdym przypadku podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże niezbędne dla dokonania i realizacji zamówienia.

7.5. Informujemy także, że przysługuje Państwu prawo do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych. Dane te mogą zostać w każdej chwili, na Państwa prośbę usunięte z serwera Sklepu internetowego. Dostęp i modyfikacja danych osobowych możliwe są po zalogowaniu do konta w Sklepie Internetowym.

7.6. Podane przez Państwa dane osobowe składowane są na zabezpieczonym serwerze. Dane osobowe są przechowywane w zabezpieczonej i odpowiednio do tego przystosowanej bazie danych spełniającej wymogi prywatności i zalecenia Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz wymogi przewidziane w ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2016 poz. 922). Oznacza to że, dane te są widoczne jedynie dla administratora danych osobowych i podmiotów przez niego upoważnionych.

7.7. Nie udostępniamy podanych przez Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, o ile nie jest to bezpośrednio potrzebne do zrealizowania zamówienia. Okoliczności, w której informacje zgromadzone w naszym systemie trafiają do innego podmiotu jest np. pakowanie zamówienia, dostarczenie przesyłki kurierem, wysyłanie. Wówczas przekazujemy, również za pomocą zaszyfrowanego połączenia, niezbędne dane teleadresowe.

7.8. Dane osobowe w żaden sposób nie są dostępne dla osób trzecich, odwiedzających Sklep internetowy.

 

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl